Current Gradute Students

Rang Liu

Pengfei Ni

Zhu Bo

Rui Chen

Yanan Ma

Wenhao Cai

Wanning Yang

Yuqian Zhu

 

Zichao Xiao

Qi Zhu

Sifan Liu

Jinjin Chu

Honghao Luo

Alumni

 

Hongyu Li

Imperial College London, UK  

 

Yiqun Guo

Huawei  

 

Zihuan Wang

University of British Columbia, Canada  

 

Xiaowen Tian

North Carolina State University, USA  

 

Guangyu Ti  

Huawei

 

Wenfei Liu

Baidu